Osobní údaje

Podmínky o zpracování osobních údajů

ke všeobecným obchodním podmínkám pro poskytování služby casinotip.com

 1. Úvodní ustanovení
  1. Pro účely těchto podmínek o zpracování osobních údajů mají níže uvedené pojmy následující význam:
   „Nařízení“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto úřadů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v platném znění,
   „Podmínky“ znamenají tyto podmínky o zpracování osobních údajů,
   „Všeobecné obchodní podmínky“ znamenají obchodní podmínky pro poskytování služby casinotip.com a
   Zákona o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.
   „Provozovatel“ znamená společnost AFFILMASTER ONLINE s.r.o. se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 17972582
  2. Všechny definice uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají stejný význam v těchto Podmínkách.
  3. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek, a to přestože jsou uvedené v samostatném dokumentu.
  4. Veškerá obecná ustanovení Všeobecných obchodních podmínek se v plném rozsahu aplikují na právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem podle těchto Podmínek.

 2. Ustanovení o zpracování osobních údajů
  1. Provozovatel tímto informuje Uživatele ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, že o něm shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jsou poskytnuty v rámci přístupu na Web nebo užívání Webu (zejména e-mailová adresa), v rozsahu, který je nezbytný pro plnění povinností Provozovatele. Uživatel souhlasí se zpracováním jím uvedených údajů (tj. s jejich shromažďováním, ukládáním na nosiče informací, zpřístupňováním, úpravou nebo pozměňováním, vyhledáváním, používáním, předáváním, šířením, uchováváním, tříděním nebo kombinováním, blokováním a likvidací).

 3. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů
  1. Přístupem na Web Uživatel poskytuje Provozovateli, výslovný souhlas (i) se zpracováním svých osobních údajů za účelem uvedeným v těchto Podmínkách a v rozsahu, který byl poskytnut při přístupu nebo užívání Webu, a to pro další marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) na dobu do pominutí účelu, pro který byly osobní údaje zpracovány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, (ii) se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, a (iii) s tím, aby jím sdělené osobní údaje, byly použity v plném rozsahu k účelům výše uvedeným a zpracovávány i prostřednictvím zpracovatele pověřeného Provozovatelem.

 4. Doba zpracování osobních údajů a ukončení zpracování osobních údajů
  1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas se zpracováním údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv odvolat na adrese uvedené v zápatí příslušného e-mailu Provozovatele nebopřes rozhraní Webu. Uživatel má další práva podle Zákona o ochraně osobních údajů, zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo je opravit, zablokovat, nebo požadovat jejich likvidaci. Uživatel má právo na informaci o zpracování svých osobních údajů. Bude-li se Uživatel domnívat, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s obecně závazným právním předpisem, je oprávněn požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  2. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje od okamžiku přístupu na Web do zrušení uživatelského účtu Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů bude znamenat okamžité zrušení přístupu ne Web. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Provozovatel zpracování osobních údajů ukončí v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem.

 5. Účel zpracování osobních údajů
  1. Osobní údaje Uživatele se zpracovávají pro níže uvedený účel a z níže uvedených důvodů: (i) umožnění přístupu na Web a využívání Webu Uživatelem, (ii) umožnění správného a optimálního používání a nastavení Webu v souladu s nastavením Uživatele, (iii) provádění obecné zákaznické administrace Provozovatele ve vztahu k Uživatelům, (iv) odesílání komunikace o stránkách a dalších produktech a službách Provozovatele Uživatelům tak, aby Uživatel byl informován zejména o rozsahu služeb a aby Uživateli bylo umožněno jednoduché a včasné využívání těchto služeb, (v) poskytování reklamy přímo na míru Uživatele tak, aby Uživatel v přiměřené míře nebyl obtěžován takovou reklamou, o kterou nemá zájem, (vi) vyšetřování porušení Podmínek, (vii) generování anonymních statistik o Uživatelích za účelem rozvoje Webu nebo zprostředkování statistických informací třetí straně, (viii) registraci Uživatele na dalších sociálních webech vlastněných Provozovatelem a umožnění využívání dalších služeb Provozovatele Uživatelem.
  2. Výše uvedené použití osobních údaj je omezené na nezbytný rozsah tak, aby zpracování osobních údajů bylo minimalizováno.
  3. Osobní údaje jsou Provozovatelem zpracovávány na základě poskytnutí souhlasu ze strany Uživatele, který Uživatel vyjadřuje při přístupu na Web, případně později při změně těchto Podmínek.

 6. Rozsah zpracování osobních údajů
  1. Využíváním Webu dává Uživatel Provozovateli souhlas, aby mohl získávat a archivovat (do zrušení uživatelského účtu Uživatele a následující tři roky) informace sloužící ke vstupu na Web, tj. zejména na Web nahrané informace, nastavení a administrativní data jako uživatelské jméno a heslo, nastavení Uživatele, historii a záznamy, čas, datum a URL všech navštívených stránek přes Web, historii internetového vyhledávání, technické informace ohledně internetového prohlížeče. Pokud se Uživatel rozhodne poskytnout o sobě osobní údaje nad rámec osobních údajů nezbytných k přístupu na Web nebo tyto údaje Provozovateli zpřístupní, dává tímto Provozovateli svolení se zacházením s dodatečně poskytnutými osobními údaji.
  2. Web může na počítač Uživatele ukládat určité soubory cookie a potom k nim přistupovat. Web používá cookies zejména k identifikaci Uživatelů, pro zapamatování jazykových preferencí a usnadnění navigace na Webu. Soubory cookie jsou pečlivě vybrány a jsou podniknuty potřebné kroky k zajištění ochrany a respektování soukromí Uživatele za všech okolností. Cookies je možné v internetovém prohlížeči zakázat, avšak některé stránky Webu nebudou v takovém případě fungovat správně. Ve výchozím nastavení je většina internetových prohlížečů přijímá, ale toto nastavení lze změnit. Soubory cookie může Uživatel kdykoli smazat, ale může tím přijít o informace, které mu umožní rychlejší a efektivnější přístup k Webu.
  3. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů zpracovávány třetími subjekty, a to společnostmi ze skupiny Provozovatele, za účelem zajištění technické a administrativní podpory, dále subjekty ve smluvním vztahu s Provozovatelem, zejména pro zajištění plnění práv a povinností vyplývajících z těchto Podmínek. Provozovatel předává osobní údaje Uživatele zpracovatelům pouze po uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů, pro výše uvedené účely, v nezbytně nutném rozsahu a pouze pokud zpracovatel prokáže, že má dostatečné technické zabezpečení, které zamezí neoprávněnému přístupu, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s osobními údaji, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinak.
  4. Uživatel souhlasí s tím, že při jeho přístupu na Web bude Provozovatelem na Webu zobrazována reklama a jiná komerční sdělení.
  5. Registrací Uživatel souhlasí, že údaje mohou být zpřístupněny ze zemí mimo Českou republiku s tím, že v zemích mimo Evropu mohou být nastaveny nižší standardy ochrany osobních údajů než v České republice.

 7. Povinnosti Provozovatele při zpracování osobních údajů
  1. Provozovatel je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Přístup k osobním údajům mohou mít pouze pověřené osoby Provozovatele. Zálohy dat se provádějí na oddělený disk a server a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Provozovatele.
  2. Přístup Provozovatele, jeho vedoucích zaměstnanců, jeho zaměstnanců, spolupracujících osob a jiných obdobných subjektů k osobním údajům a dalším údajům Uživatele je značně omezen a veškeré shora uvedené subjekty jsou vázány povinností mlčelivosti, a to ve standartním rozsahu.
  3. Provozovatel je povinen přiměřeně zajistit aktualizaci osobních údajů, tj. v přiměřeném rozsahu je povinen zajistit, aby veškeré osobní údaje, o kterých zjistí, že jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.
  4. Provozovatel je povinen přiměřeně zajistit, a to bez ohledu na sjednanou dobu pro zpracování osobních údajů ujednanou v těchto Podmínkách, aby osobní údaje byly zpracovány pouze po nezbytně nutnou dobu, která odpovídá účelu zpracování osobních údajů.
  5. Další povinnosti Provozovatele přímo vyplývají z článku 8 těchto Podmínek a dalších obecně závazných právních předpisů zejména z Nařízení.

 8. Povinné sdělení Uživatelům v souladu s Nařízením
  1. V souladu s článkem 13 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. totožnost a kontaktní údaje správce je uvedena v záhlaví těchto Podmínek,
   2. Provozovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů,
   3. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování je uveden v článku 5,
   4. zpracování osobních údajů není založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení,
   5. případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů jsou uvedeny v článku Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,
   6. Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
   7. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je uvedena v článku 4,
   8. Uživatel je oprávněn požadovat od Provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se Uživatele, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů,
   9. Uživatel je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
   10. Uživatel je oprávněn kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
   11. poskytnutí osobních údajů je založeno na souhlasu ke zpracování osobních údajů, přičemž neposkytnutím souhlasu nebude Uživateli umožněno zřídit Registraci a uzavřít Smlouvu,
   12. při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
  2. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům V souladu s článkem 15 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má právo získat od Provozovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
    1. účely zpracování,
    2. kategorie dotčených osobních údajů,
    3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
    4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
    5. existence práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
    6. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
    7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
    8. skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
  3. Právo na opravu V souladu s článkem 16 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Uživatel právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  4. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) V souladu s článkem 17 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného Uživatele týkají, a Provozovatel má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
    1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
    2. Uživatel odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
    3. Uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
    4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
    5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Provozovatele vztahuje.
  5. Právo na omezení zpracování V souladu s článkem 18 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má právo na to, aby Provozovatel omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
    1. Uživatel popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Provozovatel mohl přesnost osobních údajů ověřit,
    2. zpracování je protiprávní a Uživatel odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
    3. Provozovatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
    4. Uživatel vznesl námitku proti zpracování.
  6. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování V souladu s článkem 19 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Provozovatel je povinen v přiměřené lhůtě oznámit jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Provozovatele informuje Uživatel o těchto příjemcích, pokud to Uživatel požaduje.
  7. Právo na přenositelnost údajů V souladu s článkem 20 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Provozovatel bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo zpracování se provádí automatizovaně.
  8. Právo vznést námitku V souladu s článkem 21 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Provozovatel osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Uživatele, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Uživatel má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
  9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování V souladu s článkem 22 Nařízení Provozovatel Uživateli sděluje:
   1. Uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

 9. Účinnost Podmínek
  1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti Všeobecných obchodních podmínek

Přidejte se ještě dnes k odběru

Exkluzivních bonusů, důležitých informací, novinek a soutěží

Odesláním potvrzujete souhlas a přečtení Ochrany osobních údajů. Dodržujeme GDPR.

Ohodnoťte

Libí se vám tento web? Dejte nám vědět.

Hodnotit