Podmínky používání webu

Všeobecné smluvní podmínky k přístupu na web casinotip.com

 1. Úvodní ustanovení
  1. Pro účely těchto všeobecných smluvních podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
   „Autorský zákon“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění,
   „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
   „Podmínky“ znamenají tyto smluvní podmínky a ustanovení uvedená v příslušných sekcích Webu, na které tyto Podmínky odkazují. Pokud se v těchto Podmínkách odkazuje na Podmínky, rozumí se tím rovněž Podmínky o zpracování osobních údajů, pokud z kontextu takového ustanovení nebo odkazu nevyplývá něco jiného,
   „Podmínky o zpracování osobních údajů“ znamenají podmínky o zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto úřadů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které tvoří součást těchto podmínek a jsou uvedeny v samostatném dokumentu,
   „Provozovatel“ znamená společnost AFFILMASTER ONLINE s.r.o. se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 17972582
   „Svéprávná osoba“ znamená fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná podle Občanského zákoníku (tj. svéprávnost není omezena a její rozumová a volní vyspělost dosahuje rozumové a volní vyspělosti věku zletilé osoby), přičemž v případě, že fyzická osoba není občanem České Republiky, pak musí být plně svéprávná v souladu s právem státu, jehož je občanem,
   „Uživatel“ znamená osobu, která užívá Web,
   „Web“ znamená internetový web casinotip.com který je provozovaný Provozovatelem a dostupný na internetové adrese (URL) casinotip.com v patičce webu.

 2. Základní ustanovení
  1. Provozovatel provozuje Web, v jehož rámci zpřístupňuje Uživatelům nezávislé informace ohledně hraní hazardních her, zejména v online kasinech, nebo jiných online her, a dále informace ohledně jednotlivých webových stránek, na kterých jsou hazardní nebo jiné hry přístupné.
  2. Provozovatel výslovně upozorňuje, že
   1. není poskytovatelem online hazardních her,
   2. veškeré informace na Webu mají pouze informativní charakter, přičemž Provozovatel nemůže garantovat přesnost zpřístupněných informací,
   3. Web obsahuje odkazy na externí stránky třetích stran, jejichž obsah Provozovatel nemůže nijak ovlivnit,
   4. informace zpřístupněné na Webu nemohou být považovány za jakékoliv poradenství,
   5. jakákoliv účast na hazardní hře může být pouze pro zábavu a nemůže být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze závislé, samostatné nebo jiné obdobné činnosti,
   6. účast na hazardní hře není možná pro osoby mladší 18 let, přičemž: „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!“.
  3. Tyto Podmínky upravují zejména vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem při využívání Webu a pravidla, kterými se musí Uživatelé řídit při užívání Webu.

 3. Přístup na Web
  1. Vstup na Web nebo využívání Webu je zakázáno osobám, které nejsou Svéprávné osoby. Vstupem na Web Uživatel potvrzuje, že je Svéprávnou osobou. Je výlučnou odpovědností Uživatele, aby určil, zda je pro něj účast na online hazardních hrách v jeho jurisdikci legální.
   1. Vstup na Web je možný pouze na základě vyplnění požadovaných údajů (zejména e-mailová adresa) a potvrzením souhlasu s Podmínkami. Potvrzení souhlasu s Podmínkami se vyžaduje pouze jednou a při dalším přístupu na Web již není vyžadováno. Uživatel je povinen při přístupu na Web uvádět pouze správné, pravdivé a přesné údaje.
  2. Provozovatel je oprávněn odmítnout přístup na Web nebo omezit přístup na Web, u kterékoliv osoby (zejména v případě, že osoba není Svéprávná osoba, osoba porušila vůči Provozovateli právní povinnost smluvní nebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů).

 4. Práva a povinnosti Uživatele při užívání Webu
  1. Přístupem na Web jsou Uživatelé vázáni těmito Podmínkami (včetně Podmínek o zpracování osobních údajů) a jsou povinni se jimi plně řídit.
  2. Uživatel se zavazuje, že:
   1. bude dodržovat veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy,
   2. třetí osobě, která není Svéprávnou osobou, neumožňovat přístup k Webu,
   3. nebude porušovat intelektuální vlastnictví (autorská práva, ochranné známky, patenty atd.) Provozovatele nebo třetí osoby, zejména nebude bez souhlasu nebo příslušné licence zpřístupňovat, zveřejňovat, kopírovat, distribuovat, zneužívat nebo jakkoliv užívat obsah, tj. materiály, audio-vizuální záznamy atd., který je chráněn zejména Autorským zákonem nebo jinými obecně závaznými právními předpisy.
  3. Uživatel se dále zavazuje, že při využívání Webu nebude používat:
   1. hanlivé, urážlivé, pobuřující nebo společensky nepřijatelné odkazy, komentáře, slovní spojení, slova nebo grafická nebo jiná gesta ohledně náboženství, rasy, sexuální orientace, pohlaví, či jiných cílových skupin nebo které by mohly zasahovat do osobnostního práva (osobnost, důstojnost, čest, vážnost, soukromí, projevy osobní povahy, tělesnou integritu) nebo mít jakkoliv výhružnou nebo pohoršující povahu, a to zejména v případě, že takový odkaz nebo komentář je způsobilý přivodit jedinci nebo cílové skupině pocit újmy,
   2. reálné portréty lidí nebo zvířat, při jejich zabíjení, mrzačení, mučení nebo zneužívání, nebo jakýkoliv obsah podněcující k násilí,
   3. vyobrazení, které podporují nezákonné nebo neuvážené používání zbraní a nebezpečných předmětů, nebo které usnadňují nákup nebo výrobu zbraní,
   4. pobuřující náboženské komentáře nebo nepřesné nebo zavádějící citace náboženských textů,
   5. nepravdivé informace a vlastnosti ohledně Uživatele, přičemž Uživatel se nesmí vydávat za jinou osobu, zveřejňování obsahu, který nepatří k pravé identitě Uživatele,
   6. obtěžující politické nebo náboženské názory, včetně enormního používání národních nebo náboženských symbolů,
   7. jakékoliv svádění ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporovat nebo podněcovat zneužívání takových látek,
   8. obsah, který je poplašnou zprávou, která je nepravdivá,
   9. obsah, který je pornografickým dílem, které zejména zobrazuje dítě, nebo se v něm projevuje násilí nebo neúcta k člověku, nebo které zobrazuje pohlavní styk se zvířetem, a
   10. obsah, který by podněcoval ke kriminálnímu jednání nebo k jednání v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
  4. Uživatel dále nesmí:
   1. propagovat, uvádět, publikovat adresy jiných internetových stránek, které jsou podobné jako Web a propagovat, uvádět a publikovat reklamy a jiná jim povahově blízká sdělení, Uživatel není oprávněn propagovat jakýmkoliv způsobem jiného podnikatele v konkurenčním vztahu s Provozovatelem, zveřejňovat materiál způsobilý poškodit dobré jméno Provozovatele,
   2. ohrožovat ostatní instalováním počítačových virů nebo jiného škodlivého softwaru nebo nadměrným dávkovaným rozesíláním zpráv, notifikací a jiných sdělení, Uživatel nesmí žádným způsobem zasahovat do obsahu Webu, zejména ohrožovat či narušovat jeho provoz nebo neoprávněně získávat osobní údaje o jiných Uživatelích, a
   3. používat Web k prodeji zboží, služeb ani k distribuci reklamních materiálů.
  5. Uživatel se zaručuje, že je jediným autorem údajů jím zveřejněných nebo zpřístupněných na Webu nebo na svém uživatelském účtu nebo že má příslušnou licenci k takto zveřejněným nebo zpřístupněným údajům na Webu, a že je oprávněn ke zveřejnění, šíření a jakémukoliv nakládání s obsahem vloženým na Web a svém uživatelském účtu, tj. zejména s fotografiemi, audio-vizuálním dílem nebo jakýmikoliv elektronickými soubory a informacemi, v potřebném rozsahu, a že tento obsah není zatížen právy třetích osob, přičemž pokud zadá údaje za účelem, aby byly zveřejněny, a to včetně textů, fotografií, obrázků, kreseb, audio-vizuálních soubodů, grafických výtvorů nebo jakýchkoliv elektronických soubodů, uděluje Provozovateli neomezenou bezúplatnou licenci k šíření, zpracování, překladu nebo modifikování těchto údajů.
  6. Uživatelé jsou povinni se důkladně seznámit s podmínkami pro používání internetových stránek třetích osob, na které Web odkazuje.
  7. Jakékoli zneužívající chování nebude tolerováno, a pokud bude takové chování zjištěno, Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění jakékoli vlákno nebo přístup Uživatele odstranit, upravit nebo zablokovat.
  8. Zprávy Uživatelů zveřejněné na Webu vyjadřují názory a stanoviska jednotlivých Uživatelů a žádným způsobem nereflektují názory či stanoviska Provozovatele. Provozovatel příspěvky Uživatelů aktivně nečte a nekontroluje, a proto nenese žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoli příspěvků na Webu.
  9. Provozovatel si vyhrazuje právo odhalit totožnost Uživatele (nebo jakékoli jiné související informace shromážděné na Webu) příslušným orgánům v případě, že bude zahájena jakákoli formální stížnost nebo právní kroky v důsledku libovolné aktivity uživatele na fóru, a to bez nutnosti informování takového Uživatele, o jehož informace se jedná.
  10. Provozovatel má právo, ale ne povinnost, neustále monitorovat obsah Webu k zajištění chodu Webu. Uživatel dává výslovné svolení Provozovateli k tomu, aby činnost Uživatele na Webu byla kdykoliv náhodně monitorována, a to zejména za účelem kontroly, zda Uživatel při přístupu na Web dodržuje Podmínky. Provozovatel má právo, avšak nejedná se o povinnost, prověřit Uživatele.
  11. Provozovatel neodpovídá za obsah, který Uživatel nebo kdokoliv jiný může zveřejnit na Webu. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění smazat veškerý takový obsah, který je nebo může být považován za nevhodný či v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy, jakož i právo na úpravu, změnu, smazání a zákaz jakéhokoliv obsahu, který považuje za jinak závadný. Provozovatel je oprávněn v jakémkoliv rozsahu omezit nebo smazat zpřístupnění nebo zveřejnění jakéhokoliv souboru, sdělení, příspěvku, které bylo zveřejněno nebo zpřístupněno na Webu nebo na uživatelském účtu v rozporu s Podmínkami.
  12. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy v rámci Webu jsou veřejné a mohou být tedy přečteny bez vědomí Uživatele. Veškerá komunikace, která bude probíhat na Webu, se považuje za veřejnou. Publikováním souborů, komentářů, zpráv, nebo jiných informací na Webu nebo uživatelských účtech Uživatel poskytuje Provozovateli právo používat tyto soubory, informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, propagaci, výzkumu trhu nebo k jinému účelu v rámci právních předpisů.

 5. Reklamace
  1. Uvedený email rovněž slouží k upozornění na jakoukoli nepřesnost informací zveřejněných na Webu.
  2. Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě do 30 dnů od okamžiku doručení. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli veškerou potřebnou součinnost. V případě, že reklamace bude uplatněna později, pak nárok Uživatele na vyřízení reklamace zaniká. O reklamaci rozhodne s konečnou platností Provozovatel.

 6. Odpovědnost Provozovatele
  1. Při využívání Webu Provozovatel neodpovídá (i) za služby dodávané třetími osobami, nebo (ii) za jednání Uživatelů v rámci Webu, jako např. zveřejnění, zpřístupnění nebo vytvoření jakéhokoliv souboru nebo příspěvku Uživatele na Webu nebo jakékoliv jednání učiněné Uživatelem na Webu. Uživatel je srozuměn s tím, že vůči Provozovateli nemůže v tomto ohledu uplatňovat žádné nároky.
  2. Provozovatel neodpovídá za znemožnění či omezení užívání Webu způsobené poruchami provozu sítě internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy. Uživatel bere na vědomí, že z technických či jiných důvodů může být přístup k Webu omezen nebo přerušen.
  3. Provozovatel odpovídá pouze za takovou ztrátu dat, kterou způsobil sám svou činností, neodpovídá však za ztrátu dat Uživatele.
  4. Provozovatel je oprávněn omezit nebo ukončit přístup k Webu Uživateli v případě jakéhokoliv porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele. Za vznik jakékoliv újmy Uživatele způsobené uvedeným přerušením nebo ukončením přístupu k Webu nenese Provozovatel žádnou odpovědnost a Uživatel není oprávněn k náhradě žádné újmy, která tím Uživateli v důsledku takového přerušení vznikne.
  5. Provozovatel nese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům Uživatelů nebo k příslušné databázi Uživatelů a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám, pouze za předpokladu, že porušil některou svou povinnost podle těchto Podmínek. Jinak Provozovatel odpovědnost nenese a není povinen k náhradě újmy.
  6. Uživatel ponese veškeré právní následky, které vzniknou v důsledku porušení povinností Uživatele, a to povinností podle těchto Podmínek nebo povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Uživatel je dále povinen uhradit Provozovateli veškeré náklady a výlohy vzniklé v důsledku uplatnění nároků třetích stran vůči Provozovateli v důsledku jakéhokoliv porušení povinnosti Uživatelem.
  7. Uživatel není oprávněn jakkoliv Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě využívání Webu nebo v jakékoliv souvislosti s nimi.

 7. Web
  1. Web je ve výlučném vlastnictví Provozovatele a Provozovatel je oprávněn výlučně vykonávat veškerá práva k Webu.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob grafického zobrazení Webu a jiných internetových aplikací, které provozuje a tento způsob kdykoli změnit, upravit nebo doplnit. Při využívání Webu je Uživatel povinen se řídit příslušnými pokyny v rámci rozhraní na Webu, pokud tyto pokyny nejsou uvedeny v těchto Podmínkách.
  3. Provozovatel se bude snažit aktivně předcházet jakýmkoliv technickým problémům, nemůže však garantovat 100% dostupnost internetových stránek Webu.
  4. Provozovatel je v souladu s Autorským zákonem oprávněn vykonávat majetková práva k Webu. Obsah Webu, s výjimkou nahrávek a příspěvků Uživatelů na Webu, nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele. Jakékoliv užití obsahu Webu, popř. jeho částí, Uživatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž je Web určen, zejména jakékoli neoprávněné šíření obsahu, s výjimkou nahrávek a příspěvků Uživatelů na Webu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Webu. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoliv neoprávněný zásah do Webu nebo neoprávněné užití jakýchkoliv práv spojených s Webem (zejména autorských) může Provozovateli způsobit újmu, která bude uplatněna vůči Uživateli.
  5. Ochranné známky, loga, grafiky, obrázky, fotografie, animace, videa a texty, které se objeví na Webu, nemohou být reprodukovány, používány, publikovány, distribuovány, prodávány ani ukazovány bez předchozího písemného svolení ze strany Provozovatele. Loga a ochranné známky online kasin, poskytovatelů hazardních her a poskytovatelů plateb podléhají právům duševního vlastnictví příslušných provozovatelů těchto kasin, hazardních platforem a platebních služeb. Tato loga a ochranné známky Provozovatel zveřejňuje na Webu pouze za účelem odkazu na služby poskytované příslušnými vlastníky ochranných známek (politika přiměřeného využívání).

 8. Oznámení
  1. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení vůči Provozovateli, bude činěno pouze prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu Provozovatele.
  2. Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení vůči Uživateli, bude činěno prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu Uživatele nebo prostřednictvím zveřejnění na Webu v sekci, která je přístupná Uživateli.
  3. Oznámení, žádost či jiné sdělení bude vždy považováno za doručené, bude-li provedeno některým z výše uvedených způsobů.

 9. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí Občanským zákoníkem. V případě vzájemného rozporu májí tyto Podmínky přednost před dispozitivními ustanoveními Občanského zákoníku.
  2. Nedílnou součást těchto Podmínek tvoří Podmínky o zpracování osobních údajů, a to přesto, že jsou uvedeny v samostatném dokumentu.
  3. Jakýkoliv návrh na změnu Podmínek ze strany Uživatele musí být zcela bezvýhradně přijat Provozovatelem, jinak není způsobilý změnit tyto Podmínky.
  4. Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a s ustanoveními v příslušných sekcích Webu, na které tyto Podmínky odkazují, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto Podmínkách a v ustanovených v příslušných sekcích Webu, na které tyto Podmínky odkazují.
  5. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně změnit, a to oznámením na Webu. Oznámením změny Podmínek se stává změna Podmínek pro Uživatele závazná.
  6. Případná neúčinnost či neplatnost jakéhokoliv ustanovení těchto Podmínek nemá za následek jejich neúčinnost nebo neplatnost.
  7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.3.2020

Přidejte se ještě dnes k odběru

Exkluzivních bonusů, důležitých informací, novinek a soutěží

Odesláním potvrzujete souhlas a přečtení Ochrany osobních údajů. Dodržujeme GDPR.

Ohodnoťte

Libí se vám tento web? Dejte nám vědět.

Hodnotit